ETISKE REGLER

§1 ALMENE BESTEMMELSER

1.1.
De etiske regler er bindende for alle udøvende Center For Bevidstheden (CFB), der er der er tilknyttet til CFB, hvad enten disse beskæftiger sig med terapi, undervisning, personlig udvikling, Mindfulness, coaching eller lignende.

1.2.
Hensynet til og respekten for klienten går forud for CFB personlige interesser.

§3 FORHOLDET TIL KOLLEGAER

3.1.
Terapeuten/underviser skal udvise kollegial hensynsfuldhed.

3.2.
En terapeut/underviser, der bliver opmærksom på, at en anden terapeut/underviser tilknyttet til CFB bryder de etiske regler, har pligt til at påpege det overfor vedkommende og om nødvendigt rette henvendelse til Hypnose Skolens ledelse.

§2 FORHOLDET TIL KLIENTEN/ELEVER

2.1.
Terapeuten/underviser skal efterleve, at ethvert menneske har krav på respekt for sin personlige integritet, som ikke må antastes.

2.2.
Terapeuter på CFB har tavshedspligt om alle forhold, som erfares om klienten.

2.3.
Terapeuten er ikke underlagt tavshedspligt, hvis terapeuten herigennem risikerer at udsætte klienten, sig selv eller andre for fare på liv eller velfærd.

2.4.
Terapeuten indhenter og videregiver kun oplysninger om klienten med klientens samtykke.

2.5.
Terapeuten kan føre journal, som indeholder de vigtigste hovedpunkter i samarbejdet med klienten. Opbevaring af journaler, skriftlige aktstykker, bånd etc. skal foregå forsvarligt med henblik på at forebygge misbrug af materialet. Opbevares følsomme oplysninger, skal terapeuten tilmelde sig Datatilsynet. Se også under persondatapolitik.

2.6.
Klienten skal oplyses som sin ret til at se udtalelser, som terapeuten har udfærdiget om klienten.

2.7.
Journalføring, optagelser på lyd- og videobånd samt afspilning heraf kræver altid klientens samtykke. Ved anvendelse overfor tredjemand kræves altid klientens skriftlige tilladelse.

2.8.
Terapeuten må ikke sikre, at deltagerne i gruppeprocesser er enige om at iagttage tavshedspligt.

2.9.
Terapeuten må ikke udnytte sin stilling og viden som terapeut til skade for klienten.

2.10.
Seksuel omgang mellem terapeuten og klienten må ikke forekomme.

2.11.
En forretningsmæssig tilknytning til en klient skal undgås, hvis den kan risikere at føre til en ikke professionel kontaktform.

2.12.
Terapeuten skal henvise klienten til anden behandling, hvis terapeuten ikke er kompetent til at arbejde med de problemer, klienten har.

2.13.
Er terapeuten påbegyndt en terapi, er terapeuten ansvalig for, at denne afsluttes terapeutisk forsvarligt, evt. ved viderehenvisning til anden kvalificeret behandler.

§4 FAGLIG STANDARD

4.1.
Hvis terapeuten/underviseren har personlige problemer, der hæmmer vedkommendes arbejde, skal Hypnoterapeuten søge hjælp til at løse sine egne problemer.

4.2.
Terapeuten/underviseren må ikke ved annoncering eller lignende love konkrete resultater, som der ikke kan garanteres for. Terapeuten skal følge loven om Markedsføring af Sundhedsydelser.

4.3.
Terapeuten/underviseren skal personligt og professionelt være i overensstemmelse med behandlingsprincipperne der bliver udført.

4.4.
Terapeuten/underviseren forpligter sig til at holde sig fagligt á jour f.eks. gennem egenterapi, supervision og deltagelse i faglige kurser.

REGLER FOR GOD KLINISK PRAKSIS

   Følge god forretningsmoral og overholde gældende lovgivning

   Følge de Etiske regler og Behandlingsprincipper for terapi/undervisning

   Give klienter saglig og nøgtern information om behandlingen og de forventninger de kan have til den

   Aldrig give behandlinger, hvis du eller klienten er under indflydelse af alkohol, euforiserende stoffer eller tilsvarende

   Ikke over for klienten fraråde lægebesøg

   Opmærksomhed på lokalmæssig og personlig hygiejne